Matlamat

Peneraju Ilmu Pembangunan Komuniti Melalui Integrasi Bidang Sosial, Ekonomi, Psikologi dan Kaunseling ke arah Dinamika Sosioekonomi, Kesejahteraan dan Kelestarian Komuniti Tempatan dan Global.

OBJEKTIF

• Memantapkan progam pengajian berasaskan multi disiplin bagi menghasilkan pelajar pra dan pasca siswazah cemerlang
• Meningkatkan pengambilan calon pelajar berkualiti serta memperkukuhkan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan berasaskan integrasi bidang ilmu melalui penglibatan komuniti (community engagement)
• Memanfaatkan ilmu dan hasil penyelidikan ke arah Inovasi Sosial Komuniti Pesisir dan Pulau
• Meningkatkan jaringan kerjasama dengan institusi/ industri dalam dan luar negara